รายละเอียดงาน

1.จัดเตรียมและตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์การตรวจของเครื่อง
    1.1 CT scan 160 slice
    1.2 Digital radiography(Portable & General X-ray)
    1.3 Ultrasound
    1.4 ระบบ VNA, PACS & RIS

2.ตรวจสอบการดูแลรักษาเครื่องมือ เพื่อให้เครื่องมือมีคุณภาพได้มาตรฐาน ปลอดภัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

3.ปฏิบัติตาม protocol คำสั่งแพทย์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

4.ประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการตรวจ และอธิบายการตรวจและขั้นตอนต่างๆ ให้ผู้ป่วยทราบก่อนการให้บริการเอกซเรย์ เพื่อความชัดเจนและประทับใจของผู้ใช้บริการและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

5.ประสานงานกับแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.ร่วมในการทำกิจกรรมคุณภาพอื่นๆรวมถึงโครงการ CQI ในหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค

  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีความรู้ความสามารถในงานรังสีการแพทย์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  • มีความสามารถในการศึกษา และจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย
  • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้ รวมทั้งทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้

สายงาน

ความชำนาญ

รังสีวิทยา

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย