รายละเอียดงาน

รับผิดชอบประมาณการ ตรวจสอบ และควบคุมค่าใช้จ่ายผ่าตัดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมาสอดคล้องตามมาตรฐานของแพทยสภาและนโยบายของโรงพยาบาล การสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อพิจารณาการเบิกจ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
  • วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
  • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
  • พูดภาษาอังกฤษได้
  • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

ความชำนาญ

พยาบาลวิชาชีพ

จำนวนอัตรา

1

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย