รายละเอียดงาน

ให้การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ทุกเพศทุกวัยที่มารับบริการตรวจรักษา หรือมาปรึกษาเกี่ยวกับโรค ตั้งแต่แรกรับจนกระทั่งจำหน่าย และติดตาม ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจ ต่อผู้มารับบริการ หลังการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้การดูแลผู้ป่วยที่ทำหัตถการ เช่น gastoscopy, colonoscopy เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
  • วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
  • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
  • พูดภาษาอังกฤษได้
  • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

โรคระบบทางเดินอาหาร

จำนวนอัตรา

2

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย