รายละเอียดงาน

ให้การบริการทางการพยาบาลแก่ ผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระบบ เช่น อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน กุมารเวชฉุกเฉิน เป็นต้น โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว ปลอดภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

มีใบประกอบวิชาชีพ
วุฒิบัตรอื่นๆด้านวิชาการพยาบาล เช่น วิชาพยาบาลฉุกเฉิน ฯลฯ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล