รายละเอียดงาน

ให้การพยาบาล และบริการผ่าตัด ในแผนกห้องผ่าตัด และติดตามเยี่ยมหลังการผ่าตัด รวมถึงการช่วยแพทย์ทำหัตถการผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานวิชาชีพ เคารพสิทธิผู้ป่วย และเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
  • วุฒิบัตรจากสภาการพยาบาล
  • ประสบการณ์เป็นพยาบาล 0-1 ปี
  • พูดภาษาอังกฤษได้
  • มีความชำนาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  • ทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีอัธยาศัยไมตรีและมีจิตใจรักในการดูแลผู้อื่น

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

ศัลยกรรมผ่าตัด

จำนวนอัตรา

1

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย