รายละเอียดงาน

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1.ให้การต้อนรับและบยริการลุกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิค 
2.สอบถามข้อมูล, บันทึกข้อมูล
3.ตรวจสอบค่าใช้จ่าย เก็บเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน (Cashier) 
4.ปฏิบัติงานด้านธุรการ จัดระบบเอกสารในแผนกให้มีความเรียบร้อย
5.ปฎิบัติงานนอกสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ 
1.ปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารธุรกิจ
2.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
3.สามารถใช้คอมพิเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
4.ชอบทำงานด้านการติดต่อประสานงาน, ดูแลลูกค้า
5.ทำงานเป็นกะได้ , ปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
5.มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไป

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล