รายละเอียดงาน

ให้การต้อนรับผู้เข้ามารับบริการทุกราย สอบถามความประสงค์รวมถึงคอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการต้อนรับที่ดีและเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล รับผิดชอบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเก่าไปยังแผนกตรวจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการตรวจสอบสิทธิการเบิกเบื้องต้น การคัดกรองโรคเบื้องต้น การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบ   และต้อนรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

2.เพศหญิง อายุ 23 - 30ปี

3.บุคลิกดี  รักงานบริการ

4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

5.ทำงานเป็นกะได้

6.มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล