รายละเอียดงาน

ให้การดูแล พยาบาล ผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัดโดย การใช้ กระบวนการ พยาบาล และ หลักการ พยาบาลตามแนวทางปฏิบัติของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล   เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 
2.มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ สาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1

3.ประสบการณ์ทำงานเป็นพยาบาล OPD   อย่างน้อย 2 ปี

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

มะเร็งวิทยา

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย