รายละเอียดงาน

ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของยาที่ระบุในใบสั่งยา ปรุงยา  จัดเตรียมยา จ่ายยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพเภสัชกรรม รวมถึงอธิบายวิธีการใช้  ปรึกษาปัญหาการใช้ยา รวมถึงการให้ความร่วมมือแก้ไขปัญหาการใช้ยาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆ และบริการให้ข้อมูล ตอบปัญหาการใช้ยาแก่ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
  • มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
  • สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ต่างๆได้ รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ(เช้า บ่าย และดึก)ได้ และทำงานล่วงเวลาได้ และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย