รายละเอียดงาน

1.มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบต่างๆ และวิสัยทัศน์ในการ
มองปัญหาความเสี่ยง
2.มีความรู้ความชำนาญในทักษะการปฎิบัติทางการพยาบาล
3.มีความสามารถและมีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน
และการจัดระบบงาน
4.มีความสามารถในการนำเสนอ หรือรายงานข้อมูล หรือการจัด
ประชุมเพื่อทบทวนความเสี่ยง
5.มีความรู้และเข้าใจFlowงานในระบงานโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์,  เภสัชศาสตร์
2.มีใบประกอบวิชาชีพ
3.มีประสบการณ์ทำงานโรงพยาบาล 5ปีขึ้นไป

4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี 

5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า , มีไหวพริบดี
6.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารกับทุกคนได้ดี  มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย