รายละเอียดงาน

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ อำนวยการในบริการและกิจการต่างๆของโรงพยาบาลนอกเวลาราชการและติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ และการส่งต่อผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย

 

บริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โยกย้าย หรือ เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาระงานในเวลานั้นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต

2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

3.มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล

2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย