รายละเอียดงาน

1.รับผิดชอบประมาณการ ตรวจสอบ และควบคุมค่าใช้จ่ายผ่าตัดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรงไปตรงมาสอดคล้องตามมาตรฐานของแพทยสภาและนโยบายของโรงพยาบาล
2.การสื่อสารกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนประสานงานกับบริษัทประกันเพื่อพิจารณาการเบิกจ่าย
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
2.มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
3.มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 

สายงาน

Full-time

ความชำนาญ

-

โรงพยาบาล